KÍNH ÁP TRÒNG ĐẶC BIỆT

Ngoài các loại kính áp tròng sử dụng hằng ngày thì còn có các sản phẩm đặc biệt điều trị cho những người bị tật khúc xạ như: cận thị, viễn thị, loạn thị và đặc biệt là kính áp tròng cho trẻ em.